ZPRAVODAJ - 01/2004


Všeobecné informace o stavbě vodovodu a kanalizace

Vážení občané, jak jistě víte, připravuje se na území obce Horka I stavba vodovodu a kanalizace. Jelikož se již blíží předpokládaný termín zahájení výstavby, přinášíme vám podrobnější informace ohledně jejich realizace.

Vodovodní i kanalizační síť bude vybudována ve všech částech obce, tedy na Borku, v Horce a ve Svobodné Vsi. Záměrem obce je realizovat obě stavby současně, tak, aby se zkrátilo na minimum období, ve kterém budou probíhat zemní práce. Zároveň by tím bylo umožněno domácnostem současné přepojení přípojek vodovodu a kanalizace. Zahájení výstavby je naplánováno na rok 2005.

Pro bezproblémové fungování a financování vlastního provozu, zejména kanalizace, je velmi důležité, aby se na tyto sítě připojilo co nejvíce nemovitostí. Z tohoto důvodu vyjde obec zájemcům o vybudování přípojek maximálně vstříc a bude jim nápomocna při vyřizování potřebných povolení (obdobně jako při plynofikaci obce). Pro zájemce, kteří se rozhodnou nechat si vybudovat vodovodní a kanalizační přípojky při výstavbě, bude možné vyřídit stavební povolení na obecním úřadě. Pozdější zájemci o připojení k těmto sítím si budou muset obstarat veškerá potřebná povolení (stavební úřad Čáslav, povolení ke vstupu do komunikace, VaK Pardubice, atd.) vlastními silami. Jistě si dokážete sami představit kolik času a starostí to obnáší.

Cena za vodovodní přípojku je stanovena na 10 000 Kč. Cena za kanalizační přípojku není vzhledem k probíhající projektové přípravě ještě přesně určena, předpokládáme však, že bude v obdobné výši. Cena za přípojky bude shodná pro všechny obytné domy, které se nacházející v intravilánu obce a zahrnuje poplatky za stavební povolení, práci a materiál potřebný pro vybudování přípojky na veřejných pozemcích. Část potrubí, kterou bude nutno umístit na soukromém pozemku a také armatury nutné pro připojení vodoměru si bude hradit každý vlastník sám.

Jelikož se jedná o poměrně velké výdaje, sdělujeme vám raději tuto informaci se značným časovým předstihem, abyste si mohli výdaje na přípojky včas naplánovat a počítali s nimi ve svých rodinných rozpočtech. Obec se bude snažit ulehčit finanční situaci domácnostem, které se rozhodnou pro realizaci obou přípojek tím, že od sebe maximálně oddálí obě platby. Předpokládáme, že nejdříve by došlo k úhradě vodovodní přípojky (počátek roku 2005) a poté, s odstupem několika měsíců, k úhradě kanalizační přípojky (termín bude upřesněn v závislosti na průběhu stavebních prací).

V souvislosti s výše uvedenými poplatky je třeba si uvědomit, že investicí do vodovodní a kanalizační přípojky vzroste cena vaší nemovitosti. V některých obcích proto bývají přijímány vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu veřejného vodovodu či kanalizace. Obec v současné době o zavedení takového poplatku neuvažuje.

Závěrem těchto obecných informací je vhodné podotknout, že vybudováním vodovodu a kanalizace se značně zvýší kvalita bydlení v naší obci. S dostupností elektřiny, plynu, vody a kanalizace je možné očekávat i zvýšený zájem o bydlení v naší obci a její další rozvoj.

Vodovod

O důležitosti kvalitní pitné vody pro lidské zdraví zcela jistě není pochyb. Jelikož v mnoha studnách, které se nacházejí na území naší obce, nedosahuje kvalita vody parametrů stanovených hygienickými normami pro pitnou vodu, je vybudování vodovodu jako zdroje nezávadné pitné vody pro obyvatelstvo velmi aktuální.

Obec se rozhodla pro výstavbu vodovodu ve spolupráci s obcemi Horušice a Brambory. Pro zásobování obcí bude nad Horušicemi vybudován vodojem, do kterého bude dodávána voda z čerpací stanice VaK Pardubice. Odtud bude rozvedena do jednotlivých obcí. Pitná voda, která bude dodávána tímto vodovodem, bude pocházet z vrtů v oblasti obce Mokošín. Nepůjde tedy o vodu upravovanou z povrchových zdrojů. Vlastníkem vodovodu bude VaK Pardubice.

Co vám přinese připojení k vodovodu

Dále uvádíme k zamyšlení několik bodů, které se pravděpodobně vyskytnou v souvislosti s vaším rozhodováním o připojení či nepřipojení na veřejný vodovod. Jelikož každý obytný dům má jiné možnosti (technické, finanční i personální), je třeba při vašem rozhodování vzít jednotlivé body v úvahu, případně zvážit i jiná hlediska.

Kanalizace

Pro výstavbu kanalizace hovoří neustále se zpřísňující předpisy na ochranu životního prostředí a zacházení s odpady. S tím souvisí i další otázka a tou je kvalita stávajících žump a nedovolené vypouštění odpadních vod. Je třeba zdůraznit, že provozování špatně izolovaných žump a také vypuštění odpadních vod do dešťové kanalizace, případně do jiných nepovolených míst, není v souladu s právními předpisy. Mimo poškozování životního prostředí může takovéto počínání občas způsobovat i zbytečné spory mezi obyvateli, například z důvodu nepříjemného zápachu apod.

Na základě provedené studie byla pro obec vybrána technicky a ekonomický nejschůdnější varianta provedení kanalizace. Tato varianta spočívá v odkanalizování Borku gravitační (spádovou) kanalizací s přečerpáním odpadních vod do Horky. Horka bude odkanalizována prostřednictvím podtlakové kanalizace a Svobodná Ves opět gravitačně. Čistírna odpadních vod bude umístěna pod Svobodnou Vsí u potoka Čertovka. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a žádost o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace.

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že podle zákona 274/2001 Sb. §3 odst. 8 „Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technický možné“. Na tuto skutečnost upozorňujeme zejména z důvodu výše zmiňovaného zpřísňování předpisů na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady.

Pokud tedy obec zajistí připojení na kanalizaci, bude vlastník nemovitosti, která k ní nebude připojena, povinen prokazovat jakým způsobem nakládá s odpadními vodami. Z tohoto důvodu doporučujeme všem vlastníkům nemovitostí důkladně zvážit nabízenou možnost připojení ke kanalizaci.

Na závěr je třeba zdůraznit, že obec nepředpokládá provozování kanalizace za účelem dosahování zisku, ale pouze jako služby pro své obyvatele. Proto se poplatky za stočné budou odvíjet pouze od nákladů na dlouhodobý provoz a údržbu a jejich výše bude stanovena tak, aby provoz kanalizace nebylo nutno dotovat z jiných zdrojů. Obdobně jako není dotován svoz komunálního odpadu.

Co vám přinese napojení na kanalizaci

Obdobně jako v případě vodovodu uvádíme několik bodů k zamyšlení, které je vhodné zvážit při rozhodování o vybudování kanalizační přípojky.

Co je třeba zařídit pro připojení k vodovodu a kanalizaci

Pokud se rozhodnete připojit k připravovanému vodovodu a kanalizaci hned po dokončení výstavby, budou na vás kladeny minimální nároky. V podstatě postačí následující:

Kde můžete získat další informace

Další informace ohledně stavby vodovodu a kanalizace vám budou sdělovány prostřednictvím vývěsek obecního úřadu v jednotlivých částech obce a místním rozhlasem. V případě většího množství informací obdržíte další číslo tohoto zpravodaje. Aktuální informace budou též umisťovány na webové stránky obce na adrese:

http://web.quick.cz/horka1

případně se můžete dotazovat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě

úterý 16:00 – 18:00
čtvrtek 16:00 – 18:00

telefon/fax: 327 399 371
email:
horka1@quick.cz

Abychom předešli šíření nepřesných či zavádějících informací ohledně realizace těchto staveb, žádáme vás, abyste se ve vlastním zájmu v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek, obraceli přímo na obecní úřad nebo na členy zastupitelstva, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy.


webmaster: horka1@quick.cz