Závěrečný účet obce Horka I za rok 2006

 č.j. 171/2007

Rozpočet


  Schválený Upravený Skutečnost
Příjmy 3 180 800,00 Kč 3 539 500,00 Kč 3 536 442,08 Kč
Výdaje 3 180 800,00 Kč 2 459 000,00 Kč 2 455 927,67 Kč

Přílohou je sestava s údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, rozvaha a příloha.

Stav běžného účtu


Zůstatek k 31.12.2005: 971 017,91 Kč
Zůstatek k 31.12.2006: 1 041 532,32 Kč

Ostatní finanční majetek


Podílové listy SIS v nominální hodnotě: 1 397 254,00 Kč
(při kurzu 1,757 ke dni 31.12.2005): 2 454 975,28 Kč
Podílové listy KB – počet: 4 479 426 ks
(při hodnotě 1 ks 1,5657 Kč): 7 013 437,29 Kč

Ostatní majetek

Je zpracován v inventurním soupisu k datu 31.12.2006, který je přílohou tohoto závěrečného účtu.

Vyúčtování poskytnutých dotací


  Přiděleno Použito
Dotace ze státního rozpočtu: 4 666,00 Kč 4 666,00 Kč
Dotace na Rek. pomníků: 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
Dotace na Volby do PS: 9 981,00 Kč 9 981,00 Kč
Dotace na Volby do ZO: 10 698,00 Kč 10 698,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

O přezkoumání hospodaření obce bylo zažádáno dne 4.2.2006, č.j. 81/2006, na Krajský úřad Středočeského kraje.

Kontrolu hospodaření provedli pan Jiří Černovský, paní Helena Francová a paní Helena Volfová, pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 26.4.2007. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horka I za rok 2006, č.j. 166/2007, je přílohou.V Horce I dne 3.5.2007
Miroslav Doležal  - starosta


webmaster: horka1@quick.cz