Závěrečný účet obce Horka I za rok 2005

 č.j. 148/2006

Rozpočet
 

 

Schválený

Upravený

Skutečnost

Příjmy

3 050 800,00 Kč

3 867 300,00 Kč

3 601 994,53 Kč

Výdaje

3 050 800,00 Kč

3 867 300,00 Kč

1 699 898,44 Kč

Přílohou je sestava s údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, rozvaha a příloha.

Stav běžného účtu

Zůstatek k 31.12.2004                                             868 921,82 Kč
Zůstatek k 31.12.2005                                             971 017,91 Kč

Stav termínovaného vkladu – směnky

Hodnota směnky (bez úroků)                                 5 800 000,00 Kč

Ostatní finanční majetek

Podílové listy SIS v nominální hodnotě                   1 397 254,00 Kč
(při kurzu 1,7290 ke dni 31.12.2004                     2 415 852,17 Kč)

Ostatní majetek

Je zpracován v inventurním soupisu k datu 31.12.2005, který je přílohou tohoto závěrečného účtu.

Vyúčtování poskytnutých dotací
 

Dotace ze státního rozpočtu

  Přiděleno

4 500,00 Kč

  Použito

4 500,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

O přezkoumání hospodaření obce bylo zažádáno dne 22.3.2005, č.j. 132/2005, na Krajský úřad Středočeského kraje.

Kontrolu hospodaření provedla paní Helena Francová, paní Helena Vofová a pan Jiří Černovský, pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 20.2.2006.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horka I za rok 2005, č.j. 117/2006, je přílohou.

V Horce I dne 9.3.2006
Miroslav Doležal  - starosta


webmaster: horka1@quick.cz