Závěrečný účet obce Horka I za rok 2004

 č.j. 203/2005

Rozpočet
 

 

Schválený

Upravený

Skutečnost

Příjmy

2 951 200,00 Kč

3 386 000,00 Kč

3 373 981,16 Kč

Výdaje

2 475 000,00 Kč

 2 494 700,00 Kč

2 463 940,95 Kč

Přílohou je sestava s údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby.

Stav běžného účtu

Zůstatek k 31.12.2003                                             458 881,61 Kč
Zůstatek k 31.12.2004                                             868 921,82 Kč

Stav termínovaného vkladu – směnky

Hodnota směnky (bez úroků)                                 4 000 000,00 Kč

Ostatní finanční majetek

Podílové listy SIS v nominální hodnotě                   1 397 254,00 Kč
(při kurzu 1,7290 ke dni 31.12.2004                     2 415 852,17 Kč)

Ostatní majetek

Je zpracován v inventurním soupisu k datu 31.12.2004, který je přílohou tohoto závěrečného účtu.

Vyúčtování účelových finančních prostředků
 

Dotace ze státního rozpočtu

  Přiděleno

4 200,00 Kč

  Použito

4 200,00 Kč

Dotace na referendum

  Přiděleno

12 234,00 Kč

  Použito

12 234,00 Kč

Dotace od Úřadu práce

  Přiděleno

10 125,00 Kč

  Použito

10 125,00 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

O přezkoumání hospodaření obce bylo zažádáno dne 3.8.2004, č.j. 423/2004, na Krajský úřad Středočeského kraje.

Kontrolu hospodaření provedla paní Helena Francová, pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 5.5.2005.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horka I za rok 2004, č.j. 196/2005, je přílohou.

V Horce I dne 10.5.2005
Miroslav Doležal  - starosta


webmaster: horka1@quick.cz