Usnesení

Č.j. 40/2017

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 26.10.2017


  1. Valné shromáždění projednalo a schválilo střednědobý rozpočtový výhled DSO Čertovka na roky 2018 až 2020.
  2. Valné shromáždění projednalo a schválilo podmínky pro připojení na veřejný vodovod.
  3. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.3 vedené pod č.j. 41/2017.
Návrhová komise :    Marcela Perclová
                                   Marta Vepřková
                                   Josef Semerád


předseda správního výboru:                 Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:        Milan Bachan


V Horce I dne 26.10.2017

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 27.10.2017


webmaster: horka1@horka1.cz