Usnesení

Č.j. 28/2017

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 31.8.2017


  1. Valné shromáždění projednalo a vybralo projektanta k vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby na projekt "Vodovod Horušice, Horka I, Brambory".
  2. Valné shromáždění projednalo a schválilo výši příspěvků od členů DSO Čertovka.
  3. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.2 vedené pod č.j. 29/2017.
Návrhová komise :    Bíža Zdeněk
                                   Marta Vepřková
                                   Josef Semerád


předseda správního výboru:                 Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:        Milan Bachan


V Horce I dne 31.8.2017

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 1.9.2017


webmaster: horka1@horka1.cz