Usnesení

Č.j. 13/2017

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 27.4.2017


  1. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.1 vedené pod č.j. 14/2017.
  2. Valné shromáždění projednalo a vybralo zhotovitele na administraci výběrového řízení na akci Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
  3. Valné shromáždění projednalo a schválilo výši příspěvků od členů DSO Čertovka.
Návrhová komise :    Bíža Zdeněk
                                   Růžena Bížová
                                   Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:        Milan Bachan


V Horce I dne 27.4.2017

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 28.4.2017


webmaster: horka1@horka1.cz