Usnesení

Č.j. 6/2017

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 2.3.2017


  1. Valné shromáždění projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet DSO Čertovka za rok 2016 bez výhrad.
  2. Valné shromáždění projednalo a schválilo Účetní závěrku DSO Čertovka za rok 2016.
Návrhová komise :    Miloš Sechovský
                                   Marta Vepřková
                                   Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:        Milan Bachan


V Horce I dne 2.3.2017

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 3.3.2017


webmaster: horka1@horka1.cz