Usnesení

Č.j. 17/2016

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 24.11.2016


  1. Valné shromáždění projednalo plnění rozpočtu běžného roku.
  2. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2 vedené pod č.j. 18/2016.
  3. Valné shromáždění projednalo Návrh rozpočtu na rok 2017 a schválilo jej v předložené podobě jako schodkový. Příjmy 2 000,- Kč, výdaje 121 500,- Kč a financování 119 500 Kč.
  4. Valné shromáždění ustanovilo inventarizační komisi.
Návrhová komise :    Miloš Sechovský
                                   Josef Karkoš
                                   Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:        Milan Bachan


V Horce I dne 24.11.2016

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 25.11.2016


webmaster: horka1@horka1.cz