Usnesení

Č.j. 6/2016

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 7.4.2016


  1. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1 vedené pod č.j. 7/2016.
  2. Valné shromáždění neschválilo nový správní výbor.
Návrhová komise :    Jiří Doubek
                                   Růžena Bížová
                                   Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:        Milan Bachan


V Horce I dne 7.4.2016

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 8.4.2016


webmaster: horka1@horka1.cz