Usnesení

Č.j. 14/2015

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 26.11.2015


  1. Valné shromáždění projednalo plnění rozpočtu běžného roku.
  2. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1, vedené pod č.j. 15/2015.
  3. Valné shromáždění projednalo Návrh rozpočtu na rok 2016 a schválilo jej v předložené podobě jako schodkový. Příjmy 2000,-Kč, výdaje 150 500,-Kč a financování 148 500 Kč.
  4. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018.
  5. Valné shromáždění ustanovilo inventarizační komisi.
Návrhová komise :    Miloš Sechovský
                                   Josef Karkoš
                                   Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:        Milan Bachan


V Horce I dne 26.11.2015

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 27.11.2015


webmaster: horka1@horka1.cz