Usnesení

Č.j. 6/2015

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 9.4.2015


  1. Valné shromáždění projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet DSO Čertovka za rok 2014 bez výhrad.
  2. Valné shromáždění projednalo a schválilo Účetní závěrku DSO Čertovka za rok 2014.
Návrhová komise :       Jiří Doubek
                                   Marta Vepřková
                                   Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Milan Bachan


V Horce I dne 9.4.2015

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 10.4.2015


webmaster: horka1@horka1.cz