Usnesení

Č.j. 17/2014

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 27.11.2014


  1. Valné shromáždění projednalo plnění rozpočtu běžného roku.
  2. Valné shromáždění schválilo založení účtu u ČNB.
  3. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1. vedené pod č.j. 18/2014.
  4. Valné shromáždění projednalo Návrh rozpočtu na rok 2015 a schválilo jej v upravené podobě jako schodkový. Příjmy 2 000 Kč, výdaje 177 000,- Kč a financování 175 000,- Kč.
  5. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2017.
  6. Valné shromáždění ustanovilo inventarizační komisi.
Návrhová komise :   Miloš Sechovský
                                   Josef Karkoš
                                   Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Milan Bachan


V Horce I dne 27.11.2014

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 28.11.2014


webmaster: horka1@horka1.cz