Usnesení

Č.j. 5/2014

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 24.4.2014


  1. Valné shromáždění projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet DSO Čertovka za rok 2013 bez výhrad.
  2. Valné shromáždění projednalo a schválilo Účetní závěrku DSO Čertovka za rok 2013.
Návrhová komise :   Miloš Sechovský
                                Milan Bachan
                                Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Milan Bachan


V Horce I dne 24.4.2014

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 25.4.2014


webmaster: horka1@horka1.cz