Usnesení

Č.j. 24/2013

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 28.11.2013


  1. Valné shromáždění projednalo plnění rozpočtu běžného roku.
  2. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2, vedené pod č.j. 25/20013.
  3. Valné shromáždění projednalo Návrh rozpočtu na rok 2014 a schválilo jej v předložené podobě.
  4. Valné shromáždění projednalo Rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016 a schválilo jej v předložené podobě.
  5. Valné shromáždění ustanovilo inventarizační komisi.
Návrhová komise :   Miloš Sechovský
                                Růžena Bížová
                                Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Milan Bachan


V Horce I dne 28.11.2013

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 29.11.2013


webmaster: horka1@horka1.cz