Usnesení

Č.j. 7/2013

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 25.4.2013


  1. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1.
  2. Valné shromáždění projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet DSO Čertovka za rok 2012 bez výhrad. Současně přijalo opatření k drobné výhradě.
  3. Valné shromáždění projednalo a schválilo Účetní uzávěrku DSO Čertovka za rok 2012.
  4. Valné shromáždění projednalo a schválilo podepsání mandátní smlouvy na vypracování žádosti o dotaci na vodovod.
Návrhová komise :   Miloš Sechovský
                                Milan Bachan
                                Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Milan Bachan


V Horce I dne 25.4.2013

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 26.4.2013


webmaster: horka1@horka1.cz