Usnesení

Č.j. 33/2012

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 29.11.2012


  1. Valné shromáždění projednalo plnění rozpočtu běžného roku. Plnění probíhá dle schváleného rozpočtu.
  2. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.2.
  3. Valné shromáždění projednalo Návrh rozpočtu na rok 2013 a schválilo jej v předložené podobě jako schodkový.
  4. Valné shromáždění schválilo pana Josefa Semeráda jako člena Správního výboru za obec Brambory.
  5. Valné shromáždění ustanovilo inventarizační komisi.
Návrhová komise :   Miloš Sechovský
                                Milan Bachan
                                Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Milan Bachan


V Horce I dne 29.11.2012

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 30.11.2012


webmaster: horka1@quick.cz