Usnesení

Č.j. 11/2012

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 12.6.2012


  1. Valné shromáždění projednalo a schválilo plnění rozpočtu běžného roku, příspěvek jednotlivých obcí na neinvestiční výdaje a rozpočtové opatření č. 1.
  2. Valné shromáždění projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet DSO Čertovka bez výhrad. Současně přijalo opatření k drobné výhradě.
  3. Valné shromáždění projednalo a schválilo dokumenty hodnotící komise pro akci „Optimalizace inženýrských sítí – Čertovka I“ a další postup v realizaci celé akce Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
Návrhová komise :   Miloš Sechovský
                                Jaroslava Radovnická
                                Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Milan Bachan


V Horce I dne 12.6.2012

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 13.6.2012


webmaster: horka1@quick.cz