Usnesení

Č.j. 24/2011

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 24.11.2011


 1. Valné shromáždění projednalo plnění rozpočtu běžného roku. Plnění probíhá dle schváleného rozpočtu.
 2. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1.
 3. Valné shromáždění projednalo Návrh rozpočtu na rok 2012 a schválilo jej v předložené podobě.
 4. Valné shromáždění projednalo a schválilo Rozpočtový výhled na roky 2012 až 2014.
 5. Valné shromáždění projednalo a schválilo další postup v realizaci akce Vodovod Horušice, Horka I, Brambory:
       a) ukončení SOD s firmou G-Mont
       b) zadání vypsání nového výběrového řízení
       c) podání nové žádosti o dotaci
Návrhová komise :   Miloš Sechovský
                                Jaroslava Radovnická
                                Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Milan Bachan


V Horce I dne 24.11.2011

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 25.11.2011


webmaster: horka1@quick.cz