Usnesení

Č.j. 8/2011

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 19.5.2011


  1. Valné shromáždění projednalo plnění rozpočtu běžného roku. Plnění probíhá dle schváleného rozpočtu.
  2. Valné shromáždění projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet DSO Čertovka bez výhrad.
  3. Valné shromáždění projednalo a schválilo podmínky vedení účetnictví DSO Čertovka.
  4. Valné shromáždění projednalo a schválilo další postup v realizaci akce Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
Návrhová komise :   Miloš Sechovský
                                Jaroslava Radovnická
                                Josef Semerád


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Milan Bachan


V Horce I dne 19.5.2011

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí dne 20.5.2011


webmaster: horka1@quick.cz