Usnesení

Č.j. 29/2009

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 18.6.2009


  1. Valné shromáždění projednalo plnění rozpočtu běžného roku. Plnění probíhá dle schváleného rozpočtu.
  2. Valné shromáždění projednalo protokol o jednání hodnotící komise na výběr zhotovitele pro akci "Vodovod Horušice, Horka, Brambory". Valné shromáždění shválilo pořadí, které stanovila hodnotící komise. Protokol je přílohou tohoto usnesení.
Návrhová komise :   Jaroslav Červinka
                                Lubomír Pavlík
                                Pavel Andrlík


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Antonín Lenk


V Horce I dne 18.6.2009

Vyvěšeno dne 19.6.2009


webmaster: horka1@quick.cz