Usnesení

Č.j. 20/2009

ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 2.4.2009


  1. Valné shromáždění projednalo Závěrečný účet Svazku obcí Čertovka za rok 2008 a schválilo jej bez výhrad.
  2. Valné shromáždění projednalo a schválilo nabídku firmy PROVOD, vedenou pod č.j. 18/2009 na zajištění projektových prací a inženýrské činnosti.
  3. Valné shromáždění projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu rozpočtového opatření č.1.
Návrhová komise :   Miloš Sechovský
                                Lubomír Pavlík
                                Pavel Andrlík


předseda správního výboru:                  Miroslav Doležal
místopředseda správního výboru:          Antonín Lenk


V Horce I dne 2.4.2009

Vyvěšeno dne 3.4.2009


webmaster: horka1@quick.cz