Usnesení

Č.j. 305/2017

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.10.2017


  1. ZO projednalo a schválilo sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
  2. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5 vedené pod č.j. 306/2017.
  3. ZO projednalo a schválilo střednědobý rozpočtový výhled obce Horka I na roky 2018 až 2020.
  4. ZO projednalo a schválilo nové podmínky pro připojení na kanalizaci.
  5. ZO projednalo a schválilo výši odměn pro členy ZO.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 26.10.2017

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 27.10.2017


webmaster: horka1@horka1.cz