Usnesení

Č.j. 263/2017

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 31.8.2017


  1. ZO projednalo a schválilo vybírání poplatku za poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  2. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4 vedené pod č.j. 264/2017.
  3. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene "Smlouva IV-12-60208337/1 Horka I, Svobodná Ves, parc. č. 222/22-knn".
  4. ZO projednalo a schválilo převod peněz do DSO Čertovka.


Návrhová komise:   Jaroslav Červinka
    Miloš Sechovský
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 31.8.2017

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 1.9.2017


webmaster: horka1@horka1.cz