Usnesení

Č.j. 198/2017

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.6.2017


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3 vedené pod č.j. 199/2017.


Návrhová komise:   Jaroslav Červinka
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 29.6.2017

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 30.6.2017


webmaster: horka1@horka1.cz