Usnesení

Č.j. 65/2017

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 2.3.2017


  1. ZO projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet obce Horka I za rok 2016 bez výhrad.
  2. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Horka I za rok 2016.
  3. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1 vedené pod č.j. 66/2017.
  4. ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene se společností KOVO.
  5. ZO bere na vědomí změnu položky ve schváleném rozpočtu na rok 2017.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 2.3.2017

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 3.3.2017


webmaster: horka1@horka1.cz