Usnesení

Č.j. 395/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.12.2016


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7 vedené pod č.j. 396/2016.
  2. ZO odsouhlasilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 118/20, v k.ú. Horka u Žehušic, na obec Horka I.
  3. ZO projednalo a schválilo počet zaměstnanců obce od roku 2017 na tři.
  4. ZO projednalo a schválilo dodatek smlouvy s dopravcem na rok 2017.
  5. ZO projednalo a schválilo nákup příslušenství k malotraktoru v roce 2017.
  6. ZO projednalo a schválilo Směrnici o poskytování osobních ochranných pomůcek.
  7. ZO projednalo a schválilo příspěvek městysu Žehušice na opravu požárního vozidla.
  8. ZO ustanovilo inventarizační komisi.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 30.12.2016

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 31.12.2016


webmaster: horka1@horka1.cz