Usnesení

Č.j. 358/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 24.11.2016


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočet obce na rok 2017 jako přebytkový, příjmy 5 458 700,- Kč a výdaje 4 316 930,- Kč.
  2. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6 vedené pod č.j. 359/2016.
  3. ZO projednalo a schválilo nákup malotraktoru a vybralo dodavatele.
  4. ZO projednalo a schválilo finanční dar pro nemocnici Čáslav.
  5. ZO projednalo a schválilo Vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  6. ZO projednalo a schválilo výši stočného pro rok 2017 dle kalkulace.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 24.11.2016

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 25.11.2016


webmaster: horka1@horka1.cz