Usnesení

Č.j. 80/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 25.2.2016


  1. ZO schvaluje a vydává územní plán Horka I, formou opatření obecné povahy (příloha č. 1).

    Důvodová zpráva:

    Obec Horka I požádala dne 19.11.2013 Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, o pořízení územního plánu Horka I. Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, územní plán Horka I projednal dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a předal Zastupitelstvu Obce Horka I ke schválení a vydání.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 25.2.2016

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 26.2.2016


webmaster: horka1@horka1.cz