Usnesení

Č.j. 387/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.12.2015


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5 vedené pod č.j. 388/2015.
  2. ZO ustanovilo inventarizační komisi.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 30.12.2015

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 31.12.2015


webmaster: horka1@horka1.cz