Usnesení

Č.j. 362/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.11.2015


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočet obce na rok 2016 jako přebytkový, příjmy 4 834 100,- Kč a výdaje 2 884 320,- Kč.
  2. ZO projednalo a schválilo Rozpočtový výhled obce na roky 2016 až 2018.
  3. ZO projednalo a schválilo finanční dar pro nemocnici Čáslav.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 26.11.2015

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 27.11.2015


webmaster: horka1@horka1.cz