Usnesení

Č.j. 256/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.8.2015


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.3 vedené pod č.j. 257/2015.
  2. ZO projednalo a schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu č. IV-12-6018807/1 na pozemku 771/24 v k.ú. Horka u Žehušic.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 27.8.2015

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 28.8.2015


webmaster: horka1@horka1.cz