Usnesení

Č.j. 125/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.4.2015


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.1 vedené pod č.j. 126/2015.
  2. ZO projednalo a schválilo zadání územního plánu obce Horka I v souladu s §47 odst. 5 stavebního zákona.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 28.4.2015

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 29.4.2015


webmaster: horka1@horka1.cz