Usnesení

Č.j. 63/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.2.2015


  1. ZO projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet obce Horka I za rok 2014 bez výhrad.
  2. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Horka I za rok 2014.
  3. ZO projednalo a schválilo vyhlášku 1/2015 o odpadech.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 26.2.2015

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 27.2.2015


webmaster: horka1@horka1.cz