Usnesení

Č.j. 453/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.12.2014


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4 vedené pod č.j. 454/2014.
  2. ZO projednalo a schválilo návrh na změnu katastrální hranice mezi k. ú. Žehušice a k. ú. Horka u Žehušic.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 30.12.2014

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 31.12.2014


webmaster: horka1@horka1.cz