Usnesení

Č.j. 416/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.11.2014


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočet obce na rok 2015 jako přebytkový, příjmy 17 198 100,- Kč a výdaje 11 743 320,- Kč
  2. ZO projednalo a schválilo Rozpočtový výhled obce na roky 2015 až 2017.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 27.11.2014

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 28.11.2014


webmaster: horka1@horka1.cz