Usnesení

Č.j. 377/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.11.2013


  1. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru ze dne 19.11.2013.
  2. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6 vedené pod č.j. 378/2013.
  3. ZO projednalo a schválilo vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  4. ZO projednalo a schválilo Rozpočet obce na rok 2014.
  5. ZO projednalo a schválilo Rozpočtový výhled obce na roky 2014 až 2016.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 28.11.2013

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 29.11.2013


webmaster: horka1@horka1.cz