Usnesení

Č.j. 209/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.6.2013


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3 vedené pod č.j. 210/2013.
  2. ZO projednalo Záměr obce č.j. 202/2013 a schválilo směnu pozemku parc. č. 404 za pozemek parc. č. 108/38 formou prodeje a nákupu.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 27.6.2013

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 28.6.2013


webmaster: horka1@horka1.cz