Usnesení

Č.j. 139/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 25.4.2013


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2 vedené pod č.j. 138/2013.
  2. ZO projednalo Návrh závěrečného účtu a schválilo Závěrečný účet obce Horka I za rok 2012 bez výhrad. Současně přijalo opatření k drobným výhradám.
  3. ZO projednalo a schválilo Účetní uzávěrku obce Horka I za rok 2012.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 25.4.2013

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 26.4.2013


webmaster: horka1@horka1.cz