Usnesení

Č.j. 377/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 8.11.2012


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 6 vedeného pod č.j. 376/2012.
  2. ZO projednalo a schválilo finanční dar pro nemocnici Čáslav ve výši 10 000,- Kč.
  3. ZO projednalo a schválilo vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 8.11.2012

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 9.11.2012


webmaster: horka1@horka1.cz