Usnesení

Č.j. 228/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 10.7.2012


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 4 vedeného pod č.j. 227/2012.
  2. ZO projednalo a schválilo zadání změny č.3 územního plánu Obce Horka I v souladu s §47 odst. 5 stavebního zákona.
  3. ZO projednalo a schválilo příspěvek 50 000,00 Kč pro DSO Čertovka.


Návrhová komise:   Marcela Perclová
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 10.7.2012

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 11.7.2012


webmaster: horka1@horka1.cz