Usnesení

Č.j. 186/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 31.5.2012


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 3 vedeného pod č.j. 185/2012.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru ze dne 17.4.2012.
  3. ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Horka I bez výhrad.
  4. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 168/2012 na prodej pozemků.
  5. ZO projednalo a schválilo vstupné do LK pro rok 2012 ve výši 50,00 Kč.
  6. ZO projednalo a schválilo podepsání Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na I. etapu kanalizace a ČOV v obci Horka I ve výši 18.325.897,00 Kč. Realizace stavby začne bezprostředně po podpisu této Dohody ve 23. týdnu.
  7. ZO projednalo a schválilo částku 4 000,00 Kč jako příspěvek na kanalizační přípojku.


Návrhová komise:   Zdeněk Bíža
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 31.5.2012

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 1.6.2012


webmaster: horka1@horka1.cz