Usnesení

Č.j. 100/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.3.2012


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 2 vedeného pod č.j. 99/2012.
  2. ZO projednalo a schválilo zadání změny Územního plánu – prodloužení do 31.12.2015.
  3. ZO projednalo a schválilo podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I – I. etapa – Horka I a Borek".
  4. ZO projednalo a schválilo odkup pozemků pro místní komunikaci v části obce Svobodná Ves.
  5. ZO projednalo a schválilo nákup Mapového portálu obce.
  6. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 79/2012 na prodej pozemků firmě Rabbit.


Návrhová komise:   Marcela Perclová
    Simona Hájková
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 29.3.2012

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 30.3.2012


webmaster: horka1@horka1.cz