Usnesení

Č.j. 64/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 23.2.2012


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 1 vedeného pod č.j. 63/2012.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru ze dne 31.1.2012.
  3. ZO projednalo a schválilo nesouhlasné stanovisko obce k připojení se k nabídkovému řízení kraje na výběr dopravců pro zajištění dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Jaroslav Červinka
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 23.2.2012

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 24.2.2012


webmaster: horka1@horka1.cz