Usnesení

Č.j. 474/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.12.2011


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 6 vedeného pod č.j. 475/2011.
  2. ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  3. ZO projednalo a schválilo vymáhání dlohodobě nedobytných pohledávek prostřednictvím soudního exekutora.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Zdeněk Bíža
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 29.12.2011

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 30.12.2011


webmaster: horka1@horka1.cz