Usnesení

Č.j. 414/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 24.11.2011


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 5 vedeného pod č.j. 415/2011.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru ze dne 8. 11. 2011.
  3. ZO projednalo a schválilo Rozpočet obce Horka I na rok 2012.
  4. ZO projednalo a schválilo Rozpočtový výhled obce Horka I na roky 2012 až 2014.
  5. ZO projednalo a schválilo odpisový plán obce Horka I.
  6. ZO projednalo aktualizaci Strategického plánu obce Horka I.
  7. ZO projednalo a schválilo příkaz 1/2011 o provedení inventarizace za rok 2011.
  8. ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, který vyhlašuje Krajský úřad Středočeského kraje, pro výstavbu projektu "Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I".
  9. ZO projednalo a schválilo finanční spoluúčast na projekt "Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I" ve výši 3,5 mil. Kč.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Zdeněk Bíža
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 24.11.2011

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 25.11.2011


webmaster: horka1@horka1.cz