Usnesení

Č.j. 351/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 20.10.2011


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 4, vedeného pod č.j. 352/2011.
  2. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze SZIF na stavbu kanalizace v obci Horka I.
  3. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s Ing. Danielem Plosem na vypracování podkladů pro podání žádosti o dotaci na kanalizaci.
  4. ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek městysu Žehušice na rekonstrukci MŠ.
  5. ZO projednalo a schválilo pokácení části topolů na hřišti.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Zdeněk Bíža
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 20.10.2011

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 21.10.2011


webmaster: horka1@horka1.cz