Usnesení

Č.j. 301/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 1.9.2011


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 3, vedeného pod č.j. 302/2011.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru ze dne 2.8.2011.
  3. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce.
  4. ZO projednalo a schválilo Záměry obce č.j. 286/2011 a 287/2011.
  5. ZO projednalo a schválilo finanční dary členům ZO.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Zdeněk Bíža
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 1.9.2011

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 2.9.2011


webmaster: horka1@horka1.cz