Usnesení

Č.j. 173/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 2.6.2011


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 2, vedeného pod č.j. 174/2011.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru ze dne 19.4.2011.
  3. ZO projednalo a schválilo uzavření dodatku smlouvy s dopravcem na úhradu ztráty z linky 240055 za leden až duben 2011.
  4. ZO projednalo a schválilo výběr zhotovitele. Zastupitelstvo obce Horka I se ztotožňuje s doporučením výběrové komise na výběr firmy LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521, pro realizaci akce "Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I". Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vybranou firmou a rezesláním "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče" ostatním účastníkům výběrového řízení.
  5. ZO projednalo Návrh závěrečného účtu obce Horka I za rok 2010 a schválilo jej bez výhrad.
  6. ZO projednalo a schválilo předložení návrhu nájemních smluv nájemcům obecních pozemků a pověřilo starostu jednánímo o ceně za pronájem.


Návrhová komise:   Miloš Sechovský
    Zdeněk Bíža
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 2.6.2011

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce Horka I dne 3.6.2011


webmaster: horka1@horka1.cz