Usnesení

Č.j. 467/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.12.2010


 1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 7, vedeného pod č.j. 466/2010.
 2. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I".
 3. ZO projednalo a schválilo uzavření mandátní smlouvy se společností AAA zakázky s.r.o. na přípravu a zajištění veřejné zakázky akce "Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I".
 4. ZO projednalo a schválilo návrh licenční smlouvy pro rok 2011 s OSA.
 5. ZO projednalo a schválilo dopravní obslužnost pro rok 2011.
 6. ZO projednalo a schválilo úpravu odměn členů ZO v souladu s novelou zákona.
 7. ZO projednalo a schválilo uzavření nových smluv na pronájem obecních pozemků.
 8. ZO projednalo a schválilo smlouvy o smlouvě bdoucí s ČEZ Distribuce a.s.
 9. ZO projednalo a schválilo sponzorský dar pro Městskou nemocnici Čáslav.
 10. ZO projednalo a schválilo žádost pana Bíži ohledně napojení ČOV.
 11. ZO projednalo a schválilo odstoupení od smlouvy s firmou NOVADUS.


Návrhová komise:   Jaroslav Červinka
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 30.12.2010

Vyvěšeno dne 31.12.2010


webmaster: horka1@horka1.cz